Metodická pomoc obcím

5 nejnovějších zpráv

8.2.2021

Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz příloha). Tento zákon nabývá účinnosti (většina jeho ustanovení) 01. 06. 2021. K datu účinnosti tohoto zákona o evidenci skutečných majitelů je pak navázána účinnost některých ustanovení zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.Tento zákon č. 527/2020 Sb. mimo jiné s účinností od 01. 06. 2021 mění též zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  - viz část devátá a část dvacátá první – viz příloha. Tato novela zavádí povinnost zkoumat skutečné majitele právnických osob podle zákona o evidenci skutečných majitelů, a to jak v případě veřejných zakázek, tak v případě poskytování dotací. 

8.2.2021

Nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ve Sbírce zákonů vyšel  zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tento právní předpis zavádí s účinností od 01. 01. 2022 elektronickou sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

Zároveň se shora uvedeným zákonem vyšel ve Sbírce zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tímto zákonem dochází k novelizaci velkého množství právních předpisů, a to s účinností opět od 01. 01. 2022 (velká většina ustanovení).

 

18.1.2021

Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tzv. Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad bude v intencích tohoto metodického materiálu postupovat v případě kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku zákona o střetu zájmů. Standardy naleznete v příloze.